خودرو: پژو 405 خودرو ساز: ایران خودرو قطعه ساز: رایاگستر عملکرد این قطعه حفظ انسجام کمک فنر عقب است.