نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه از 30 تیر 1402 آغاز بکار کرده و تا دوم شهریور  1402 در مسکو برپا خواهد بود و رایاگستر به عنوان بزرگترین تولیدکننده کیسه بادی در ایران و خاورمیانه در این نمایشگاه حضور دارد و برنامه ریزی برای گسترش بازار قطعات خودرویی و صادرات با کیفیت جهانی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

رایاگستر در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو 2023

رایاگستر در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو 2023